คำแนะนำและแนวทางในการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 1. ผู้ที่ต้องการสมัคร ให้เลือกสมัครและชำระได้ทางระบบใดระบบหนึ่ง เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี
 2. ค่าสมัครสอบ
 3. - สมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารสังกัดกองทัพเรือ หรือ ตำรวจน้ำ เพียงอย่างเดียว จำนวน 280.- บาท
  - สมัครสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารสังกัดกองทัพเรือ และตำรวจน้ำ ทั้ง 2 สังกัด จำนวน 430.- บาท
  ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ

  ผู้สมัครที่สมัครระบบของธนาคารใด ให้นำหลักฐานการสมัครไปชำระเงินที่สาขาของธนาคารเจ้าของระบบ
  ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  มิฉะนั้นถือว่าการสมัครฯ ไม่สมบูรณ์และจะไม่มีสิทธิ์ เข้าสอบภาควิชาการ


 4. การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและตรวจสอบสถานที่สอบ
  สามารถเข้าพิมพ์และตรวจสอบได้ในระบบของของธนาคารที่ได้สมัครไว้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  - ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินของ "ธนาคารทหารไทย " พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ คลิกที่นี่
  - ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินของ "ธนาคารกรุงไทย " พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ คลิกที่นี่

   ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบภาควิชาการ(รอบแรก) ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560
แจ้งข้อมูลเพื่มเติมการส่งเอกสารคะแนนเพิ่ม
ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ตารางกําหนดวันรับสมัคร